Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOŽÍ VÁHY

 

"BYL JSI ZVÁŽEN NA VAHÁCH A SHLEDÁN LEHKÝ."

(Bible, kniha Daniel 5,27)Mnoho lidí má představu, že v den zúčtování se bude před Bohem rozhodovat pomocí váhy o věčném osudu Jeho stvoření. Představují si to asi tak, že na jednu misku Bůh položí jejich dobré skutky a na druhou ty zlé. Ta strana, která bude těžší, rozhodne. Proto je většina lidí ohledně Božího soudu poměrně v klidu. Tito lidé mají totiž dojem, že jejich dobré skutky převažují nad těmi špatnými. Problém je ale v tom, že Boží soud bude probíhat trochu jinak.

  

20041110-vahy.jpg


Když se v Božím slově mluví o vahách, pak jde o to, že CELÝ člověk je zvážen se svými činy i myšlenkami. A co tedy leží na druhé misce vah? Nároky, které na nás klade svatý a spravedlivý Bůh. A výsledek? KAŽDÝ člověk je shledán lehký, neboť. . . „není spravedlivého, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden . . . nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají.“ (Římanům 3, 10 -18)

 


Znamená to tedy, že nikdo nemá šanci před svatým a spravedlivým Bohem obstát?


Naštěstí pro nás „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)


Co to pro nás znamená? Jednoduše to, že z vlastních sil – tedy se svými dobrými skutky – před Bohem prostě nemůžeme obstát. Boží nároky na náš život jsou velmi vysoké. Netýká se to pouze našich činů, ale i myšlenek. Do nebe může jedině takový člověk, který je očištěn od všech svých hříchů.

 

 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“(1. Janova 1, 8 - 9)


A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v Jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.(1. Janova 5, 11 - 12)


V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky 4, 12)

  

Hřích odplácí smrtí, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“(Římanům 6, 23)


Ježíš Kristus řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6)


Ježíš Kristus přišel na svět jako Spasitel, aby svou drahou krví vykoupil lidstvo. Syn Boží, který byl bez hříchu, šel dobrovolně na smrt, aby všichni, kdo v Něho uvěří, nemuseli do pekla, ale měli věčný život v nebi. Každý, kdo v Něho věří a žije podle Božích zákonů, má věčný život a nepřijde na Boží soud.


Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti před Bohem skrze vlastní dobré skutky, byla by Kristova smrt zbytečná. Jestliže se Ježíš Kristus ochotně obětoval za to, abychom se vyhnuli peklu, pak to musí být hrůzostrašná skutečnost. Extrémní léčba ukazuje na zhoubnost choroby. A kdyby věděl, že existuje i jiný způsob, jak se peklu vyhnout, pak by dobrovolně nepostoupil tak strašnou a potupnou smrt.


Pokud přijmeš Ježíše Krista jako svého Spasitele, pak už (obrazně řečeno) nebudeš na Božích vahách stát sám. Právě On – Ježíš vyplní ten propastný rozdíl mezi tebou a svatým Bohem. V okamžiku, kdy přistoupí na tvojí misku vah On, přestáváš být před Bohem shledáván lehkým. Ba co víc – ten, kdo přijme Krista jako svého Spasitele a poslouchá Boha, na Boží soud vůbec nepůjde.


Milý čtenáři, kde chceš strávit věčnost? Jednoho dne budeš muset předstoupit před Boha, ať v Něho věříš nebo ne. To, že myšlenky na smrt a Boží soud odmítáš, tě nezachrání. Možná, že hodnotu svého života určuješ podle jiných vah – peněz, majetku, vzdělání, postavení. . . Jenže určovat hodnotu vlastního života na nesprávných vahách je velmi nebezpečné. Mnozí lidé takto stanovili cenu svého života a následně spáchali sebevraždu. Podle Světové zdravotnické organizace dojde ve světě každých 40 vteřin k sebevraždě a každé 3 vteřiny k pokusu o ni. Ale i v případě, že jsi se svým dosavadním životem spokojen, kladeš si někdy otázku: „Jak se na můj život dívá Bůh? Co když skutečně existuje a jednoho dne před Ním budu stát? Je můj život opravdu tak dobrý, jak jsem si doposud myslel?“


Pokud odevzdáš svůj život Ježíši Kristu, tak On udělá ve tvém životě obrovskou změnu: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich." (Bible, Ezechiel 36, 26 – 27)


Naše hříšné jednání, které nás oddělilo od našeho Stvořitele, způsobilo také to, že jsme ztratili pojem o pravých hodnotách lidského života. Zapomněli jsme, proč jsme vůbec tady a jaký je náš úkol. Teprve když odevzdáme svůj život Ježíši Kristu, získáme zpět ty správné hodnoty a náš život bude mít před naším Stvořitelem a Soudcem opět váhu.


Člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše... Vždyť ze skutků zákona ´nebude nikdo ospravedlněn´.“ (Galatským 2, 16)